چهاردهم

نوشته‌ها

شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

در اين شب، چهار ركعت نماز مى خواند (هر دو ركعت به يك سلام)، به صورتى كه در شب سيزدهم گذشت.(1)

1. همان مدرك، صفحه 179.