نوشته‌ها

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی مردى از ملکوت

 جواد ملکی تبریزی (میرزا جواد آقا ملکی تبریزی) مردى از ملکوت روزهاى زندگانى انسان، ایّام هجرت او از «عالم قدس» است تا در کلاس تربیت و خود سازى شرکت کند و در مدرسه آفرینش حضور یابد و پس از چندى به ابدیت رجعت کرده، در دیار قرب قرار گیرد. از طلوع خورشید حیات تا کنون چهره هایى تابناک، این کلاس را با بهتری…