چشم
مناظره امام صادق علیه السلام با طبیب هندی
 روزی امام صادق علیه السلام در مجلس منصور حضور داشت و طبیبی از هند کتاب خود را برای منصور می  خواند و امام علیه  السلام به سخنان او گوش می داد و چون آن طبیب از سخنان خود فارغ گردید رو به امام صادق علیه  السلام کرد و گفت: آیا شما مایلید که من اندکی از این قوانین طبی را در اختیار شما بگذارم؟ امام صادق …
اختصاص شهادت اعضاء و جوارح در قیامت به کفار
گواهى دست و پا و گوش و چشم و پوست هاى بدن در روز قیامت راجع به دشمنان خدا، ''أَعْدَآءُ اللَهِ'' است. ما در آیه اى از آیات قرآن نداریم که در روز قیامت پوست بدن مؤمن یا دست و پاى او شهادت دهند. شهادت جوارح و جلود اختصاص به کفار و ''أعداءالله'' یعنى جماعت غیر مؤمنین دارد، و جوارح گواهى بر اهل معصیت از …