پیشرفت تحصیلی

نوشته‌ها

رابطه ترتیب تولد و پیشرفت تحصیلی در خانواده دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سبک‎های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎اى خودپنداشت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارزیابی هوش گروهی از کودکان آذری با مقیاس های گوداینف-هریس و ماتریس های پیشرونده ریون

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید