پرورش روحی
نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان
دراین مقاله سعی شده تأثیرات نهاد خانواده بر تعلیم و تربیت مذهبی کودکان نشان داده شود و بدین منظوردستورات پیامبراکرم (ص) در زمینه توجه به پرورش کودکان را بسیار برجسته و مهم جلوه داده شده است از رفتار آن حضرت با کودکان به خصوص نوه ‏های ایشان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام در اثبات این مهم کمک گرفته ش…