پاکدامنى
مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
 حجاب در لغت به معناى مانع، پرده و پوشش آمده است .استعمال اين کلمه،بيشتر به معنى پرده است. اين کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي‎دهد که پرده، وسيله‎ى پوشش است، ولى هر پوششى حجاب نيست ؛ بلکه آن پوششى حجاب ناميده مي‎شود که از طريق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گيرد. حجاب ،به معناى پوشش اسلامى بانوان، داراى دو بُ…
عفاف
سعيده موسوى نيا خويشتن دارى در برابر تمايلات بى بند و بارى جنسى. در لسان العرب ذيل واژه عفّت چنين آمده است: «الكفّ عمّا لا يحلّ و لا يجمل؛ عفّ عن المحارم و الاطماع الدنية» (ابن منظور، 9/252) «خوددارى از آنچه كه زيبا و شايسته نيست، خوددارى از حرامها و طمع هاى پست.» در «قاموس المحيط» مى خوانيم: «عفّ: كفّ…