پاداش
بى نهایت بودن اجر و پاداش برخى اعمال
این خودش به طورکلى یک حسابى است که چطور مى شود اجر و پاداشى بى نهایت باشد و یا اجر و پاداشى محدود باشد. انسان گاهى یک عمل فردى انجام مى دهد، فقط خودش است و براى خودش. این عمل به همان جا کارش تمام مى شود. بسیارى از مردم وقتى که بمیرند دفتر عملشان هم با خودشان بسته مى شود: «اذا مات ابن ادم انقطع عنه ع…
اعمال خیر غیرمسلمانان
استاد مطهرى مى گوید: به نظر من اگر افرادى یافت شوند که نیکى به انسانهاى دیگر و حتى نیکى به یک جاندار اعم از انسان یا حیوان را (زیرا «لکل کبد حراء اجر، هر جگر سوخته اى را اجرى است») - بدون هیچ چشم انتظارى انجام دهند، و حتى در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت نکنند که چهره خود را در آیینه وجود محرومین مى…