يامبر گرامى اسلام(ص)
استقامت در سيره پيامبر اعظم (صلى الله عليه وآله)
چكيده استقامت در سيرة پيامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) در عرصه ها و حوزه هاي مختلف، ظهور و بروز و نمود مي يابد. از يك سو در تبليغ دين اسلام به قدري نمود دارد كه خداوند در آيات شريفه قرآن كريم آن حضرت را مورد خطاب قرار داده است.[1] از سوي ديگر، آن حضرت در مقابل فشارهاي شديد اقتصادي در شعب ابي طالب، …