وظیفه
وظیفه پدر در مقام تربیت
مسئله پدری و عهده داری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر و موفقیت در آن مستلزم آگاهی، فداکاری و اخلاق و اعتقاد است.. او مسئول است اعتماد را درون خانواده بیاورد، مراقب فرزندان باشد و زمینه را برای استقلال و آزادی فراهم و مخاطرات را از آنها دور سازد. 1-شأن و مقام پدر زحماتی که هر پدری متقبل می شود، از یک سو وظیف…