وظایف همسر
سبک زندگی در روابط متقابل زوجین
رعایت قانون و توجه به رفتار و معاشرت افراد با یک دیگر یکی از روش هایی است که باید در زندگی رعایت کنیم. قانون دارای واژه هایی است که انجام و مراقبت از معنای واقعی آن، ما را به مسیر درست زندگی و استمرار آن سوق می دهد. هر فرد می تواند نخست از خود شروع کند و با بازبینی هر روزه ی عمل کردش و سنجش خیر و شر آن …