وظایف فرزندان
چگونگی برخورد با پدر و مادر
برای بقاء و جاویدان ماندن ملتها، همبستگی خاصی بین افراد آنها لازم است، این عمل در صورتی امکان دارد که هر کس، نسبت به پدر و مادر خود که شعاع بستگی آنها نسبت به وی نزدیکتر است، و در مرحله بعد نسبت به خویشاوندان و بعد از آنها نسبت به تمام افراد اجتماع، نیکی به خرج دهد تا همه بال و پر یکدیگر باشند مخصوصا ا…
سپاسگزارى از والدین
قدرشناسى از ولى نعمت، امرى فطرى و طبیعى است و هر انسان طبیعتاً از افرادى که به او احسان نموده و یا خدمت کرده‌اند تقدیر و سپاس به عمل مى‏‌آورد. جایگاه پدر و مادر در این مقام بس عظیم و ارزشمند است. خداوند متعال از همان روز نخست که انسان را آفرید و از حضرت آدم و حوا نسل بشر تداوم یافت به توسط پیامبران، …