وظایف‌ شغلی‌
وجدان كار و احساس تعهد
 شهرام شيركوند بحث وجدان كارى و تعهد سازمانى كاركنان از جمله مباحثى است كه همواره مورد توجه صاحب‌نظران و مديران بوده و شكل‌گيرى آن نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي متفاوت است. محور و چارچوب اصلي وجدان كارى سه مؤلفه فرد، كار و مديريت را در بر مي‌گيرد.مشاهدات روزمره ما از خودمان بيانگر اين واقعيت است كه متأس…
زنان‌ در مديريت‌
 حسن‌ گيوريان طبق‌ آمار سازمان‌ بين‌المللي‌ كار، زنان‌ الجزاير با 8 درصد كمترين‌ و زنان‌ فنلاندي‌ با 47 درصد بيشترين‌ سهم‌ اشتغال‌ را دارند. جامعه‌پذيري‌ زنان‌ طوري‌ است‌ كه‌ آنان‌ را فاقد اعتماد به‌ نفس‌ و تصميم‌گيري‌ براي‌ رقابت‌ با مردان‌ در فعاليتهاي‌ اجتماعي‌ تربيت‌ مي‌كند. يك‌ مانع‌ پيشرفت‌ زنان،…