وصيت
برپایی مجلس عزا در منی به دستور امام باقر(ع)
چرا امام باقر(ع) وصيت نمود كه پس از شهادت  ده سال در منى براى او مجلس عزا بر پا كنند؟ امام صادق(ع) از پدرش، امام باقر(ع) نقل می كند: "برای من ده سال در منی و در ایام منی عزاداری كنید". به صورت مشخص نمی توان گفت علت عزاداری در منی چیست و چرا حضرت چنین وصیت نمود، ولی عزاداری با دو هدف عمده صورت می گیرد: یك…
وصيت حضرت علی(ع) به قصاص یابخشش
چرا حضرت على با وجودى كه خودشان قائل بودند كه بخشش بهتر از قصاص است وصيت به قصاص قاتل خود مى كنند پاسخ: حضرت على(ع) در وصيت خود مى فرمايد:" ... ان ابق فانا ولى دمى و ان افن فالفناء ميعادى و ان اعف فالعفو لى قربة و هو لكم حسنة فاعفوا"؛ اگر من خود ماندم كه صاحب اختيار خون خود هستم و مى دانم با او چه…