ورزش دختران
ضرورت ورزش دختران
 واژه «ورزش» وقتی به گوش می رسد، چهره مردانه ای در ذهن به تصویر می كشیم، به ویژه اگر از آن نوع ورزش هایی باشد كه مثل جنگ، دو گروه مقابل هم می ایستند تا در نهایت، یكی پیروزمندانه از میدان بیرون بیاید و به دنبال آن، عده ای هورا بكشند و عده ای دیگر سنگ پرتاب كنند! در حالی كه ورزش چهره زنانه نیز دارد و دختران و بانوان …