وحشى بافقى
وحشى بافقى.
اشاره: کمال الدین وحشى بافقى (متوفاى ۹۹۱ ه.  . ق) از غزل سرایان بنام سده دهم هجرى است که در زمانه شاه اسماعیل صفوى (۹۱۸ . ۹۳۰ه.  . ق) و شاه طهماسب صفوى (۹۳۰ . ۹۸۴ه.  . ق) مى زیسته ولى در هیچ منبع تاریخى، نشانه اى از حضور وى در دربار صفوى وجود ندارد، اگر چه در دیوان اشعار او دو قصیده و یک قطعه شعر را . که به منا…