والدین غیر منطقى
ارتباط  فرزندان با  والدين
 نکات کليدى براى رابطه نوجوانان با والدين 1. وقتى که والدين تان غير منطقى هستند با آن ها بحث استدلالى نکنيد، لبخنده زده و موافقت کنيد. اين کار باعث مى شود تا احساس خجالت و گناه کنند. هنگامى که آن ها سرگرم صحبت با شما هستند، به کار ديگرى مشغول نشويد زيرا اين کار آن ها را عصبانى مى کند. 2. هنگامى که وا…