واقعیت
اعتقاد به معاد، امرى فطرى
 مسأله اينکه آيا اعتقاد به رستاخيز فطرى هست يا فطرى نيست بستگى دارد به اينکه ما اعتقاد به رستاخيز را در چه شکلى طرح کنيم. يک وقت در آن شکل طرح مى کنيم که خود قرآن کريم در اکثر آيات طرح کرده است. معنى و مفهومى که قرآن به رستاخيز مى دهد رجوع و بازگشت به پروردگار است (انا لله و انا اليه راجعون). اگر به ا…