نوشته‌ها

هلالى جُغَتایى

بدرالدین (هلالى) جغتایى (مقتول به سال ۹۳۶ هـ  . ق) از غزل سرایان چیره دست و نامدار زبان فارسى است. هلالى در استرآباد از توابع خراسان به دنیا آمد ولى چون نیاکان وى از تُرکان جُغَتایى بودند به جُغَتایى مشهور شده است۱. وى در روزگار سلطان حسین بایقُرا (۹۱۱ ـ ۸۷۳هـ  . ق) و وزیر ادیب و دانشمند او امیرعلى شیرنوا…