هانس سلیه
تاثير نماز بر احساس امنيت روانى
نكته بيست و يكم  :تاثير نماز بر احساس امنيت روانى      پس كداميك از دو دسته مردم سزاوار به امنيت اند ( بگوييد ) اگر مى دانيد ! ( بگو ) : كسانى كه ايمان آورده اند و ايمان خود را به ستم نياميخته اند . ( سوره مباركه انعام ـ آيه شريفه 82)      هر چند كه در پزشكى و زيست شناسى امروزى واژه استرس به معنى ه…