نوجوانى
نوجوانى، دوران شور و هيجان
 مريم سادات كاظمى دوران نوجواني مرحله اي از زندگي است كه با تغييرات جسماني، رواني، عاطفي و اجتماعي همراه است. اين دوران بسيار حساس كه با رفتارهاي عجيب و گاه غيرقابل تحمل نوجوان همراه است، نقش مهمي در رشد شخصيت او دارد. گرچه تمام افراد براي ورود به دنياي بزرگسالي ناگزير از عبور از اين مرحله هستند، اما طول …
رشد شناختى در نوجوانى
محمد مجتبى زاده ازدياد بيشتر مردم عمده ترين تحول در نوجوانى دگرگونى جسماني و جنسى است، اما همراه با اين تغييرات، دگرگوني عمده ديگرى در حيطه شناختى صورت مى گيرد. اين تحولات را مى توان از دو ديدگاه کمى وکيفى بررسي کرد. طرفداران ديدگاه کمى معتقدند که توانايى هاي ذهنى نوجوان با افزايش سن بيشتر مى شود، واين فرايند…