نهج ‏البلاغه
نیکی به پدر و مادر در نهج البلاغه
فحق الوالد على الولذ ان يطيعه فى كل شى ء الا فى معصيه الله سبحانه در كلمات قصار 391 مى فرمايد: پس حق پدر بر فرزند آنست كه پدر را در هر چيز اطاعت و پيروى نمايد مگر در نافرمانى از خداوند سبحان«كه در نافرمانى خدا طاعت پدر واجب نيست». يكى از ضروريات دين نيكى به پدر و مادر، و اطاعت آن دو، و نيازردن ايشان است…