نماز آیات
نماز آیات و احکام آن.
اشاره: نماز آیات، از نمازهای واجبی است که با رخ دادن حوادث طبیعی ویژه‌ای، بر مُکلَّفان واجب می‌شود. نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. قرائت نماز آیات در هنگام خسوف واجب شرعی است؛ آنچه در زیر می خوانید طریقه قرائت نماز آیات است: صورت اول: بعد از نیت و تکبیره الاحرام، حمد و سوره خ…