نظامی گنجوی
نظام الدین نظامى گنجوى.
اشاره: حکیم نظامى گنجوى (متوفاى ۵۹۸ ه.  . ق) ملقّب به نظام الدین در شمار تواناترین و پرآوازه ترین شاعران پارسى گوست و خمسه او از گنجینه هاى گرانْ سنگ شعر فارسى به شمار مى رود. لطفعلى بیک آذر بیگدلى  مؤلّف تذکره آتشکده آذر و تنى چند از تذکره نویسان بر این باورند که قم زادگاه نظامى است ولى اغلب تاریخ نگ…