نشانه مذهبى
روسرى اسلامى، نشانه مذهبى
 چوكى ال هامل گفتمان غالب فرهنگ فرانسه در مورد اسلام و مسلمانان در نشان دادن تصوير منفى از مسلمانان سازمان يافته و نظامند مى نمايد و همانطورى كه ‌خواهيم ديد در سياست گذارى ها منعكس شده است. هيچ موضوعى درباره اسلام و مسلمانان نتوانسه است به اندازه حجاب باعث جلب توجهات، آزردن افكار، ايجاد ترس و خشم و …