نوشته‌ها

خانه‌های مجردی، بستر رفتارهای غیر‌اخلاقی

بخشی ازجوانان کشور ما، زندگی مجردی دارند.‌ این مساله متاسفانه در کلانشهرها نمود بیشتری داشته و هشداری برای خانواد‌ه‌ها محسوب می‌شود. واقعیت‌ این‌ است که خانواده‌ها، خواسته و ناخواسته، زمینه را برای زندگی مجردی فرزندانشان فراهم کرده و در برابر‌این دگرگونی و تمایلات جوانان، سکوت می‌کنند. البته همه خانه‌های…