نان فطیر

نوشته‌ها

عشای ربانی پدیده خرافی در مسیحیت

از دیدگاه مسیحیان عشای ربانی مقدس‌ترین شعار است که قلب زندگی کلیسا و هر فرد مسیحی را تشکیل می‌دهد. به موجب تصویب نامه شورای ترنت مقام ویژه‌ای برای این شعار اختصاص دارد در حالی که شعایر دیگر باید به کار برده شوند تا نیرو و اثر آنها ظاهر شود. در عشای ربانی منبع حقیقی تقدس حاضر است. از دیدگاه مسیحیان مسیح در حال برگزاری این شعار شخصاً در محراب حاضر است. به موجب آنچه در کتاب پرسش و پاسخ مذهبی بیان شده مسیح این شعار فرخنده را برای سه هدف تأسیس کرده است:

الف) برای آنکه همیشه در کلیسای خود حضور داشته باشد.

ب) برای اینکه قربانی عشای ربانی در برابر پدر وانمودی باشد از تسلیم شدنش برای صلیب.

ج) برای اینکه غذای روح امت خود را در این شعار مقدس تأمین کند. پایه زندگی در خدمت کلیسا که با عشای ربانی ارتباط دارد بر دکترین حضور مسیح در عناصر تقدیس شده این شعار استوار است. این بدین معنی است که نان فطیر و شراب، به خون و گوشت مسیح مبدل می‌شود. عناصر این شعار عبارت است از نان که بدون خمیر ترش تهیه شده و شراب که با کمی آب مخلوط می‌شود.[۱]

در این رابطه این سؤالات باید پاسخ داده شوند:

  1. به اموزه عشای ربانی از سوی حضرت مسیح (علیه السلام) در اناجیل هیچ اشاره ای نشده است؛ مسیحیان آن را  از کجا به دست آورده و با چه دلیلی به این مراسم می پردازند؟
  2. با چه دلیلی می گویند در این مراسم شخص حضرت مسیح حضور پیدا می کند؟
  3. این که می گویند در این مراسم نان فطیر و شراب به گوشت و خون حضرت مسیح مبدل می شوند چه دلیلی بر ان دارند آیا کسی در این مراسم چنین چیزی را مشاهده کرده اند؟
  4. آیا خوردن گوشت و خون حضرت مسیح(علیه السلام) با چه مجوزی درست است و چه آثاری بر آن مترتب می شوند؟

پی نوشتها

[۱] . جهان مسیحیت، اینار مولند، ترجمه محمد باقر انصاری، مسیح مهاجری، ص ۱۰۹ و ۱۰۸، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.

نویسنده: حمید رفیعی