نوشته‌ها

نام زهرا( علیها السلام ) و نزول آب بهشتی

  امام صادق(علیه السلام) فرمود:« از ام ایمن نقل شده، که در راه مکه به جحفه به عطش شدیدی دچار شدم تا آنجا که جانم به خطر افتاد، پس رو به آسمان نموده عرض کردم: ای پروردگار من، مرا دچار تشنگی نموده ای در حالی که من خادمه دختر پیغمبرت می باشم؟» آن گاه دیدم که سطلی از آب بهشتی ظاهر شد، از آن نوشیدم. ق…