ناصر کلانترى
وظايف تکاملى نوجوانان
 استقلال: نوجوانان نیازمند کمتر شدن وابستگى به والدین هستند. آنان تغییر رویکرد از والدین به همسالان را شروع میکنند و یا به نظامهاى اعتقادى به منظور کسب استقلال روى مى آورند. این تغییر قوى بوده و ممکن است باعث تمرد شود. هویت: نوجوانان سعى مى کنند خودشان را مطرح کنند و آنچه را که میخواهند انجام دهند.…