ناصرخسرو قباديانى
ناصرخسرو قبادیانى.
اشاره: حکیم ناصر خسرو قبادیانى (متوفاى ۴۸۱ه. . ق) با کنیه ابومعین و لقب و تخلّص حجّت از پرآوازه ترین چکامه سرایان در قلمرو شعر فارسى است. وى به سال ۳۹۴ ه.  . ق در قبادیان از نواحى بلخ به دنیا آمد و سرانجام در سال ۴۸۱ه.  . ق و در سنّ ۸۷ سالگى در قلعه یمگان . از ولایت بدخشان . جان سپرد. ناصر خسرو در اوان…