نوشته‌ها

بندگی و آزادگی

  اشاره: گاهی مرزهای اخلاقی در معاشرت، آشفته می شود. افراد، به نام خضوع و تواضع، در دام ذلت و حقارت می افتند، و به نام وقار و عزت، گرفتار تکبر و خودبرتربینی می شوند. از این رو شناختن این مرزها و تشخیص جایگاه هر یک از صفات، مهم است.   عزّت و منّت بندگی، بد است، اما در برابر خداوند نیک…