ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي
ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي
استاد بزرگ اخلاق، ميرزا جوادآقا ملکي تبريزي درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصيه اي مي فرمود: از کارهاي مهم در اين ماه، قرائت قرآن و دعا و ذکر است که بايد از هر کدام مقدار معين انتخاب و در هر روز انجام شود. در اين انتخاب، اولويت با مواردي است که باعث افزايش نشاط انسان براي عبادت گرديده…