نوشته‌ها

سيماشناسى سيدالشهداء(ع) در آينه زيارت ناحيه مقدسه

آغاز سخن آن گاه كه خالق، در «دشت آفرينش» گِلِ آدم را با دست هاى تكوين سرشت و ندا داد: «انى جاعل فى الارض خليفه»[1] به افقى سپيد چشم دوخته بود. به روزگاران «سپيد محمدى» مى نگريست و در وسعتى سوزان «ثاراللّه» را مى ديد. آن جا بود كه نسيم «انى اعلم ما لا تعلمون»[2] از فراز عرش وزيدن گرفت و حجتى آشكار در…