موفقیت های اجتماعی
تاثیر هوش هیجانی در کسب موفقیت های اجتماعی
از هوش هیجانی چه می دانیم؟ حتما تاکنون واژه هوش هیجانی را شنیده اید. هوش هیجانی به معنای آگاهی از هیجانات و توانایی مدیریت احساسات فردی است و شامل درک هیجانات و احساسات دیگران نیز می شود. به عبارتی افرادی که هوش هیجانی خوبی دارند، قادرند نسبت به احساسات و هیجانات دیگران به خوبی واکنش نشان دهند. آن چه ا…