موانع حرکت
اوصاف الاشراف
اشاره: اوصافُ الْأشْراف، کتابی از خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه عرفان عملی. نویسنده کتاب حکیم، متکلم و ریاضی‌دان شیعه قرن هفتم قمری است. اوصاف الاشراف مراحل سیر و سلوک را از ابتدای راه تا پایان آن در شش بخش به طور خلاصه بیان کرده است.خواجه نصیر کتاب اوصاف الاشراف را به توصیه شمس الدین محمد جوینی وزیر هو…