مواد مخدر
اعتياد
 عليرضا بردبار مقدمه کشور ايران به لحاظ جغرافيايى در منطقه اى واقع شده است که بزرگ ترين منبع توليد مواد مخدر در کنار خود دارد واقع شدن در مسير اصلى قاچاق اين مواد و همچنين برخوردارى جامعه ايران از ويژگى هايى همچون جوان بودن جمعيت و قرار داشتن در دوران گذار و تحولات ناشى از آن جامعه ما را در برابر صدمات مرتب…
نگرشي جديد به قرص اكستازي « اكستازي، بمب بي‌صدا »
محمدعلي خزاعي مقدمه براساس نظر مجامع بين المللي، معضل اعتياد و مواد مخدر هم اكنون جزو چهار بحران (1) و مسأله جهاني به حساب مي‌آيد (2). كه حجم وسيعي از نيروها و منابع را چه در جهت مقابله، پيشگيري و درمان و چه در جهت توليد، توزيع و مصرف درگير خود كرده است و با تغيير الگوي مصرف مواد مخدر از شكل سنتي و طب…