مهد آزادى
فوبياى حجاب در مهد آزادى مغرب زمين
 مهدى بهزاديان مقدمه دراواخر تابستان سال 2003 م. فرانسه، نبرد سنگينى را بر ضد حجاب و مظاهر دينى در مدارس اين كشور آغاز كرد و ضمن اتخاذ موضعى خصم آميز، تلاش نمود تا افكار عمومى را نيز با به كار بردن روش هاى مختلف، با خود همراه سازد. اين در حالى است كه طرح جامع حكومت سكولار، در مرحله نظر و در سطح عمل،…