مهاجرت اشعريان
زکریا بن آدم (ره)
سیماى زکریا بن آدم مقدمه راویان نور از آن نظر که انسانهایى غیرمعصوم، ولى بلندمرتبه اند و از آن رو که در محضر ائمه(ع) تربیت یافته و اعمال و رفتارشان در دیدگاه امامان مورد نقد و بررسى قرار مى گرفته است، مى توانند معلمانى نیکو براى ره جویان حقیقت باشند و راه و رسم «مسلمان زیستن » را نشان دهند. از سوى دیگ…