مكتب تشيع
اعتدال در زندگى امام باقر عليه السلام
اعتدال به معنى ميانه روى و ميانه است و در مقابل، انحراف از اعتدال گرايش به فزون‌تر است كه افراط يا اسراف گفته مى شود و گرايش به كمتر كه تفريط خوانده مى شود.(1) گر همى خواهى كه گيرد كار نور           معتدل مى باش در خيرالامور(2) در قرآن كريم اين اصل، وجه تمايز مسلمانان با ساير فرق و اديان و سبب برترى آنه…