نوشته‌ها

ویژگی های فقه سیاسی شیعه

مقدمه جملگی مسلمانان و متفکران، گروه ها و جریانات اسلامی معتقد و مدعی اند که: اولا، دارای طرحی جامع برای سامان دهی و اداره امت، دولت، مملکت و نظام اسلامی به نام مکتب اسلام بوده و به عبارت دیگر، این چنین طرحی و منابع آن وجود داشته و بدان دسترسی دارند. ثانیا، این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و بلند …