نوشته‌ها

لذت و ألم قواى چهارگانه

  اشاره: آدمى را چهار قوه است که حکم سرهنگان دارند: قوه عقلیه، وهمیه خیالیه، سبعیه غضبیه، و بهیمیه شهویه. بدان که به إزاى هر یک از این‏ها لذتى است و المى، و لذت هر یک در چیزى است که مقتضاى طبیعت و مناسب جبلّت آن است که به جهت آن خلق شده ‏اند، و المش در خلاف آن است. در این نوشتار به لذت و المها…