مفاهیم اخلاقی
چشم ‏اندازى به ‏«اخلاق در قرآن‏»
اشاره: اخلاق که با چگونگی رفتار و حالتهای اختیاری انسان سروکار دارد، همواره جاذبه ویژه ای برای او داشته است و آدمی به دیده احترام در آن نگریسته است. نهاد اخلاقی زندگی انسان، اساس و پایه تشکیل اجتماع و ظهور تمدنهای بشری است. حرمت اخلاق چنان است که حتی کسانی هم که خود به زیور اخلاق آراسته نیستند، آرا…
راه هاى درونى کردن مفاهیم اخلاقى
اشاره: یکى از مباحث ضرورى در شرایط فعلى و در عرصه تعلیم و تربیت، بررسى شیوه هاى درونى کردن مفاهیم اخلاقى در بین جوانان است، زیرا درونى کردن یک ارزش و فضیلت، عمیق ترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعى است. پیش از ورود به بحث، باید مقصود از درونى کردن مفاهى م اخلاقى روشن شود.   روان شناسان ا…
معیار تمایز مفاهیم اخلاقى از غیر اخلاقى%
اشاره: فیلسوفان اخلاق، مفاهیم اخلاقى را به دو دسته تقسیم کرده اند، مفاهیم ارزشى مانند مفهوم خوب و بد، و مفاهیم الزامى یا تکلیفى مثل باید و نباید، صواب و خطا و وظیفه. تردیدى نیست که برخى ازاین مفاهیم کاربرد دوگانه دارند هم در گزاره هاى اخلاقى به کار مى روند و هم در گزاره هاى غیراخلاقى; مانند: راست گفتن خوب اس…