معنای روزه
معنی روزه و جایگاه آن در اسلام.
روزه که در عربی از آن به «صَوْم» تعبیر می شود, در لغت به معنی «امساک» و «خودداری» از انجام هر کاری است معنی لغوی روزه: روزه که در عربی از آن به «صَوْم» تعبیر می‌شود، در لغت به معنی «امساک» و «خودداری» از انجام هر کاری است. معنی اصطلاحی روزه: معنی «شرعی» روزه هم با معنی «لغوی» آن ارتباط دارد؛ چر…