معرفة علوم الحدیث
تقدم‌ شیعه‌ در علم‌ رجال و درایه‌
تقدم‌ شیعه‌ در علم‌ درایه‌ و اوّلین‌ مُدَوِّن‌ در علم‌ درایه‌ حدیث‌ و تنویع‌ آن‌ به‌ أنواعی‌، که‌ در این‌ علم‌ نیز تقدّم‌ با شیعه‌ بوده‌ است‌، أبوعبدالله‌ حاکِم‌ نیشابوری‌ مشهور می‌باشد، که‌ در سنه‌ چهار صد و پنج‌ وفات‌ کرد، و کتابی‌ در پنج‌ مجلَّد تصنیف‌ کرد و نامش‌ را «معرفهُ علوم‌ الحدیث‌» نهاد. او…