معالجه نفوس
تشخیص امراض نفسانى
 اشاره: همانگونه ک ه بدن و جسم انسان می تواند سالم باشد و می تواند به علتهای گوناگون به مرض مبتلا شود و سلامتی خود را از دست بدهد، روح انسان نیز چنین حالتی دارد. یعنی همانگونه که روح انسان می تواند سالم باشد، می تواند مریض هم بشود. امراض روحی علتهای خاص خودش دارد و نیز راه درمان خاصی هم در علم اخلاق برای اینگون…