مشاجره والدین
هفت راه براى ايجاد فضاى شاد در خانواده «چگونه با فرزندان خود سخن بگویيم؟»
 غزاله مرعشى خانواده‌ها با هم متفاوتند. هر كدام خصوصيات، رسوم، الگوهاى فكرى و روش‌هايى خاص براى برقرارى ارتباط با يكديگر دارند. پس نمى‌توان الگويى خاص و با قواعد مشخص را به عنوان «دستورالعمل داشتن خانواده موفق» به همه تعميم داد. از طرف ديگر خانواده بايد قوانين خاص خود و تعريف‌هايى نيز داشته باشد. همه ما …
ارتباط  فرزندان با  والدين
 نکات کليدى براى رابطه نوجوانان با والدين 1. وقتى که والدين تان غير منطقى هستند با آن ها بحث استدلالى نکنيد، لبخنده زده و موافقت کنيد. اين کار باعث مى شود تا احساس خجالت و گناه کنند. هنگامى که آن ها سرگرم صحبت با شما هستند، به کار ديگرى مشغول نشويد زيرا اين کار آن ها را عصبانى مى کند. 2. هنگامى که وا…