مسلمانان و مسيحيان
گزارشى كوتاه از چاپ و نشر قرآن كريم در غرب
 چاپ و نشر قرآن كريم در غرب منظور از غرب در اين گفتار, غرب به معناى فرهنگى, سياسى, اجتماعى و اقتصادى است و نه به معناى جغرافيايى آن; يعنى مجموعه كشورهايى كه فرهنگ, سياست, اقتصاد و اجتماعى غرب مآب دارند. با اين ديد, ژاپن ـ در عين قرار گرفتن در خاور دور ـ غربى است و ونزوئلاى واقع در نيمكره غربى, شرقى …