مساله شرور
شرور از نظر عدل و حکمت الهى
اشکال مشترک در مورد " عدل " و " حکمت " پروردگار، وجود بدبختی ها و تیره روزى ها و به عبارت جامع تر " مسأله شرور " است. " مسأله شرور " را مى توان تحت عنوان " ظلم " ایراد بر عدل الهى بشمار آورد و مى توان تحت عنوان " پدیده هاى بى هدف " نقضى بر حکمت بالغه پروردگار تلقى کرد، و از این رو است که یکى از موجبات …
رابطه عدل الهى با حکمت الهى
رابطه عدل الهى با حکمت الهى اگر غایت و هدفى در خلقت بود و حکمت بالغه اى در کار بود باید همه چیز مفید فائده اى باشد، و علیهذا مى بایست که نه پدیده بیفایده اى آفریده شود و نه پدیده اى زیان آور؛ و نیز این که هیچ پدیده مفیدى متروک و معدوم نماند. وجود تبعیضها و تفاوتها و نیستى ها و جهل ها و عجزها نشانه ا…