مسؤولیت فرزندان
در محضر پدر و مادر
پدر و مادر حق ممتاز و بى نظيرى بر گردن فرزندان دارند؛ از اين رو مستحق اکرام و تعظيم خاص بوده و مسؤوليت فرزندان در اين رابطه بسيار خطير و غير قابل اغماض مى باشد. رعايت حقوق و احترام آنان، آثار معنوى بسيار ثمر بخشى داشته و حتى در امور دنيوى فرزندان تأثير گذار مى باشد. از طرف ديگر، تضييع حق ايشان و عدم قيام…