مريم احمدى
مخاطب شناسى در گفتگو با جوانان
 مريم احمدى « با درختى که زند سر به فلک به زبان مه و ابر به زبان لجن و سايه و لک به زبان شب و شک حرف مزن با درختان برومند جوان به زبان گل و نور به زبان سحر و آب روان به زبان خودشان حرف بزن» مخاطب شناسى در گفتگو با جوان نکته اى است که نمى توان آنرا ناديده گرفت و متأسفانه بسيارى از مش…