محیط اجتماعى
خودشناسى در اجتماع
 على اکبر بيارى من کيستم؟ حتما با خود مى گوييد: «عجب سوالى! اين هم شد سوال؟ خوب معلوم است ديگر. من فلانى، فرزند فلانى هستم». اما اگر کمى دقت کنيم، به نظر مى آيد بتوان يک جواب ديگرى نيز داد و آن اينکه:«من ايرانى هستم». اما باز هم کمى تامل کنيم و بينديشيم آيا جواب ديگرى به ذهنمان نمى آيد؟ بله! درست ح…